خدمات O&M شامل خدمات مانیتورینگ و دیسپاچینگ انرژی جهت کنترل و مدیریت پروژه نیروگاه های خورشیدی است که از طریق اپلیکیشن قابل مشاهده می باشد. از دیگر خدمات O&M می توان به اورژانس انرژی، بیمه تمام خطر، امکان فروش نیروگاه و خدمات فنی اشاره نمود.