عضو انجمن انرژي هاي تجديد پذير:

دولت مسير بخش خصوصي براي تجهيزچاه هاي آب کشاورزي به صفحات خورشيدي را هموارکند

عضو انجمن انرژي هاي تجديد پذير از مسولين دولتي از جمله وزارت کشور، وزارت نيرو، وزارت نفت و جهاد کشاورزي خواست تا با همراهي کردن سرمايه گذاران بخش خصوصي زمينه تحقق برق دارکردن چاه هاي آب کشاورزي از طريق سامانه هاي خورشيدي را فراهم نمايند.

به گزارش روابط عمومي شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار، بهزاد عليمحمدي گفت: طرح تجهيز چاه هاي آب کشاورزي به صفحات خورشيدي از جمله طر ح هايي است که با مشارکت بخش خصوصي به عنوان بازوي توانمند اجرايي کشور اجرا مي شود، از اين رو شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار به عنوان يک شرکت مستقل خصوصي در جهت نيل به اهداف توسعه اي اين طرح فعاليت مي کند.
عضو هيات مديره شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار گفت: صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي ، حفظ محيط زيست و منابع استراتژيک نفت وگازکشور، از اهداف مصوب کننده گان طرح تامين برق چاه هاي کشاورزي از طريق سامانه هاي خورشيدي است وشرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار نيز با هدف افزايش اشتغال روستايي، افزايش درآمد روستاييان، رفاه اجتماعي و افزايش راندمان بخش کشاورزي، اقدام به اجراي اين طرح مي کند.
بهزاد عليمحمدي افزايش باز توليد برق سراسري کشور وکمک به بهينه سازي مديريت منابع آب را از اهداف ديگر اين طرح دانست وگفت: شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار بدون وابستگي به نهاد، ارگان و سازمان دولتي، با افتخار در بخش خصوصي فعاليت مي کند و اميدواريم با همکاري و حمايت تمام سازمان هاي دولتي، در اجراي اين طرح ملي به اهداف مدنظر، دست پيدا کنيم.
وي افزود: ۱۳۷ هزار حلقه چاه در کشور پتانسيل تجهيز شدن به پنل هاي خورشيدي جهت تامين برق مورد نياز خود را دارندکه با پايش هاي انجام شده اين تعداد حلقه چاه به بيش از اين رقم خواهد رسيد.
اين عضو انجمن انرژي هاي تجديد پذير با بيان اينکه با اجراي اين طرح مي توان در مصرف چندين ميليون ليترگازوييل صرفه جويي کرد تا درساير بخش ها استفاده شود، گفت: تلمبه هاي گازوييلي نياز به تامين سوخت دارند که درگذشته به صورت سهميه بندي به کشاورزان داده مي شد، اما امروزه با محدودکردن اين سهميه، هزينه زيادي به کشاورزان تحميل شده است، از اين رو با تجهيزکردن اين تلمبه ها به صفحات خورشيدي دغدغه کشاورزان نيز رفع خواهد شد.
عليمحمدي گفت: طرح ملي برق دار نمودن چاه هاي آب کشاورزي ديزلي سراسر کشور، درسال ۱۳۹۳توسط شوراي اقتصاد درقالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد به شماره ۱۵۷۱۵۶ به تصويب رسيد و به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و جهاد کشاورزي ابلاغ شد که در ابتدا وزارت جهاد کشاورزي اقدام به جذب سرمايه گذار براي اجراي اين طرح در چهار مدل کرد.
عضو هيات مديره شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولاراظهار داشت: اتصال به شبکه سراسري توزيع برق کشور، توليد برق موردنياز چاه ها بوسيله سيستم هاي توليد برق خورشيدي، تأسيس نيروگاه هاي بادي متمرکز و تأسيس نيروگاه هاي زمين گرمايي چهار مدل پيشنهادي بود که توسط سرمايه گذاران و پيمانکاران بايد اجرا مي شد.
به گفته بهزاد عليمحمدي؛ در ابتدا بخش خصوصي تمايل زيادي به اجراي طرح اتصال به شبکه سراسري توزيع برق کشور نشان داد، اما از سال گذشته سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي به نمايندگي از وزارت نيرو اقدام به جذب سرمايه گذار درجهت اجراي طرح خورشيدي کردن چاه هاي آب کشاورزي کرد و در همين راستا صلاحيت شرکت مطبوعش بررسي و تاييد شد.
به دنبال اين احراز صلاحيت، از آذرماه امسال شرکت مديريت پروژه نيروگاه هاي سولار اقدام به رايزني با نهادهاي ذيربط، براي اجراي اين طرح کرد و مذاکرات براي رسيدن به تفاهم نامه درحال انجام است.

 

پایان خبر/