خدمات ویژه مدیریت پروژه نیروگاه های سولار پس از بهره برداری نیروگاه

خدمات ویژه مدیریت پروژه نیروگاه های سولار پس از بهره برداری نیروگاه : خدمات ویژه شرکت مدیریت پروژه نیروگاه¬های سولار با عقد قرارداد O&M آغاز می گردد . طی این قرارداد منعقد شده ، شرکت مدیریت پروژه در ۸% از درآمد نیروگاه سرمایه گذار، سهیم می گردد تا خدماتی به شرح ذیل را، ارائه نماید : دانلود کنید