قوانین و مقرارت

“قوانین و مقررات سایت”

 • ثبت نام در بخش اخذنمایندگی و عاملیت فروش و نیروگاه های خانگی-کشاورزی و صنعتی فقط برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است؛ اشخاص حقوقی جهت ثبت نام می بایست یک فرد حقیقی را به عنوان نماینده معرفی و ثبت نام از طریق ایشان انجام می پذیرد.
 • ثبت درخواست اخذ نمایندگی و یا عاملیت فروش به هر طریقی بجز کارتابل موجود در وبسایت معتبر نمی باشد..
 • درصورت عدم ارائه مدارک و طی نکردن مراحل ثبت درخواست در وبسایت شرکت، درخواست اخذ نمایندگی و عاملیت فروش بررسی نخواهد شد.
 • در صورت حضور در دفترمرکزی خارج از روز و ساعت تعیین شده در کارتابل، جلسه به علت هم زمانی با سایر جلسات برگزار نخواهد شد.
 • درصورتی که نماینده و یا عاملیت فروش در خارج از محدوده تعیین شده توسط شرکت اقدام به فعالیت نماید، پروژه به نماینده و یا عاملیت مجاز آن محدوده تعلق خواهد گرفت.
 • تشکیل هر گونه پرونده نیروگاه های خانگی- صنعتی و کشاوری و مزارع خورشیدی خارج از کارتابل فاقد ارزش می باشد.
 • تصدیق مدارک بارگذاری شده منوط به حضور و ارائه مدارک به دفترنمایندگی و یا عاملیت فروش شرکت می باشد.
 • در صورت عدم تأیید مدارک توسط نماینده و یا کارشناسان شرکت، ورود به گام بعدی تشکیل پرونده امکان پذیر نخواهد بود.
 • در صورت عدم پرداخت وجه التزام متناسب با حجم پروژه تشکیل پرونده در گام دوم متوقف می گردد.
 • دریافت هر گونه وجه خارج از سامانه آنلاین و یا غیر از کارتخوان های معتبر پست بانک متصل به حساب شرکت در دفاتر نمایندگی یا عاملیت مجاز، تخلف محسوب شده و در صورت عدم دریافت پیامک ثبت فیش واریزی پس از ۲۴ ساعت توسط متقاضی، شکایات از مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.
 • در صورت عدم ارائه رضایت نامه از جانب متقاضی به شرکت، پرونده در گام دوم متوقف خواهد شد.
 • در صورت وجود مغایرت در مدارک ارائه شده و مستندات، پرونده در گام سوم متوقف خواهد شد.
 • در صورت استفاده از مدارک مخدوش و یا جعلی مسئولیت پرونده به عهده نماینده، عامل فروش و متصدی ثبت می باشد.
 • در صورت عدم پیگیری پرونده توسط متقاضی از طریق کارتابل، تاخیر پروژه و عواقب آن به عهده متقاضی می باشد.