به گزارش وزارت نیرو ، سقف ظرفیت مولدهای مختص مشترکین مشروط بر رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی اتصال به شبکه تا دوبرابر ظرفیت انشعاب افزایش می یابد.

طبق مصوبه وزیر نیرو در ارتباط با تعیین ظوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، مشترکینی که بخشی از این  ظرفیت را به بهره برداری رسانده اند، می توانند طی قرارداد جداگانه نسبت به احداث ظرفیت های جدید اقدام نمایند. در این صورت هر قرارداد تابع شرایط حاکم در زمان مبادله همان قرارداد خواهد بود.