قوانین و مقررات پیمانکاران O&M

 1. پیمانکار می بایست کلیه مدارک لازم اعم از گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از نهادهای مربوطه اخذ نموده باشد.
 2. پیمانکار موظف به به کارگیری نیروهای متخصص و دارای حداقل مدارک آموزشی مرتبط با نیروگاه های خورشیدی می باشد.
 3. آشنایی با نحوه استفاده از دستورالعمل فنی و اجرا تجهیزات فنی نیروگاه های فتوولتائیک خانگی و صنعتی.
 4. پیمانکار میبایستی دوره های آموزش های ایمنی در خصوص انجام عملیات مربوطه را گذرانده باشند.
 5. آشنایی کامل به :
 • سلول خورشیدی
 • نحوه عملکرد سلول خورشیدی
 • ﺁﺭﺍﻳﺸﻬﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﺋﻴﻚ
 • ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎژﻭﻝ
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
 • سيستم های ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ
 • سيستم های ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ
 • اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل ﻫﺎی الکتریکی
 • ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ (ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ)
 • ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ
 • ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ
 • ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ
 • ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
 • ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎی فنی تجهیزات
 • اصول توپولوژی سيستم های فتوولتائيك خانگی و صنعتی
 • انواع استراکچر سیستم فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 • سیستم های حفاظتی و سيستم اتصال زمين
 • اصول محاسبه جريان اتصال كوتاه ، سطح مقطع هادي زمين، طول هادي ، مقاومت گسترده زمين ، بيشترين جريان عبوري از اتصال كوتاه ، پتانسيل تماس و گام با در نظر گرفتن استانداردهاي ANSI ,IEC
 • روش های حفاظت فردی هنگام کار با تجهیزات الکتریکی
 • مبانی حفاظت از سقوط هنگام کار در ارتفاع
 • اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞ راه ﻫﺎ
 • اصول محاسبه اﻧﺪازه ﺳﯿﻢ ﻫﺎ
 • روش ﻫﺎي ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي آراﯾﻪ ﻫﺎ
 • اصول محاسبه ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ
 • انواع ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن، ﻓﯿﻮز
 • روش ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
 • استانداردهای بین المللی AS 4777، AS 1768 ، BS  EN 61173 ، BS EN 61194 ، PREN 50312-2 ،  PREN 50313-1 ، IEC 61683 ، IEC 61724 ، IEC 61727 ، IEC 61194 ، IEEE Std. 1526 ، EN 50524 ، IEC 61683 ، UL 1741 ، IEC 62509 ، IEEE Std. 937 ، IEC 61724 ، IEC 60870 ، استاندارد ملی کد 11858، استاندارد ملی کد 11859
 • اصول ارزیابی عملکرد و ﺑﺎزدﻫﯽ تجهیزات مختلف نیروگاه فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 • اصول ارزیابی و محاسبه ﺗﻠﻔﺎت تجهیزات الکتریکی در نیروگاه فتوولتائیک خانگی و صنعتی
 • اصطلاحات ﺛﺒﺎت ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ، ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻮان، ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ
 • سیستم مانیتورینگ، مودم مرکزی
 • نقش اینورتر در سیستم مانیتورینگ
 • سیستم دیسپاچینگ و نحوه عملکرد آن
 • انواع گزارشات و تست های ادواری و جداول کنترلی
 1. پیمانکار تعمیر و نگهداری می بایست حین کار از آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار تبعیت نماید.برخی از اصول ایمنی که تبعیت از آن ها برای پیمانکاران تعمیر و نگهداری اجباری می باشد عبارتند از:
 1. هرگونه تغییر و یا انجام تعمیرات توسط افراد غیرمجاز و غیر متخصص ممنوع بوده و مسئولیت بروز خسارات ناشی از آن و همچنین حوادثی که منجر به صدمات به افراد و یا سایر تاسیسات ساختمان گردد به عهده مشترک خواهد بود.
 2. پیمانکار تعهد می نماید نیروگاه موضوع قرارداد را حداقل هر سه ماه یکبار مورد بازدید فنی دقیق قرار داده و نسبت به نظافت پنل ها وسرویس تجهیزات و بازدید فنی از کلیه قسمت های تاسیسات نیروگاه اقدام نماید.
 3. پیمانکار موظف است تاریخ دقیق سرویس فصلی را با توجه به نشانی محل انجام موضوع قرارداد و زمان بندی مورد توافق به کارفرما اعلام و تاریخ سرویس هر فصل را یک ماه پیش از آن به کارفرما و مشترک اطلاع دهد.
 4. پیمانکار تعهد می نماید پس از اطلاع از خرابی تاسیسات نیروگاه حداکثر تا 48 ساعت پس از آگاهی یافتن از سوی کارفرما یا مشترک برای رفع خرابی با امکانات و ابزار لازم و با متخصص یا متخصصین مورد نیاز به محل مراجعه و اقدام به رفع نوافص، تعمیر یا تعویض قطعات، تماس با شرکت های گارانتی تجهیزات و راه اندازی مجدد نیروگاه نماید.
 5. پیمانکار موظف است تاییدیه ارائه سرویس های دوره ای و موردی خود را با بیان دقیق نوع و موارد خدماتی که ارائه کرده و قطعاتی که (با تایید کارفرما) تعویض نموده و موادی که بکار برده را (همراه با تحویل قطعات تعویض شده) به امضای نماینده مستقر کارفرما در محل پروژه برساند و یک برگ اصل این تاییدیه را همراه با فاکتور مربوطه به کارفرما ارائه نماید. کارفرما به فاکتوری که تاییدیه مزبور پیوست آن نباشد ترتیب اثر نخواهد داد و پیمانکار حق هیچ گونه ادعای و اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت. این تعمیرات شامل تعمیرات اساسی از جمله تعویض اینورترها و تابلو برق نمی شود و هر گونه دخل و تصرف پیمانکار در این قطعات و موارد پس از دریافت تاییدیه کتبی از کارفرما انجام خواهد شد.
 6. رعایت حقوق بیمه ای مربوط به تعمیرکاران (تکنیسین ها) و افراد اعزامی پیمانکار از بدو کار تا پایان آن و در حین ارائه خدمات، بر عهده پیمانکار بوده و جبران هر گونه خسارات و مسئولیت های قانونی و مالی ناشی از قصور یا تقصیر آنان در زمان سرویس دهی بر عهده پیمانکار می باشد.
 7. پيمانکار متعهد مي گردد كليه ي پرداخت به نيروهاي تحت امر خود را براساس قوانين جاري(وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و ديگر ارگان هاي هاي ذي ربط) انجام داده و مسئوليت بيمه ي تأمين اجتماعي آنان به عهده ي پيمانکار مي باشد.
 8. کارکنان اعزامی پیمانکار موظف هستند در محیط و محل ارائه خدمات از مصرف دخانیات پرهیز نموده و کلیه شئون و ضوابط حرفه ای و اخلاقی را نسبت به ساکنین محل، بهره برداران، کارکنان کارفرما و همسایگان و مردم رعایت نمایند.
 9. اگر اثبات شود که افت غیرطبیعی راندمان یا نقص قطعات به دلیل قصور یا تقصیر پیمانکار در ارائه سرویس های منظم و صحیح بوده یا ناشی از نقص در تعمیر قبلی تحت اشراف پیمانکار یا پیشنهاد و استفاده از قطعات تقلبی و غیر اصلی بوسیله پیمانکار بوده است جبران خسارات وارده به نیروگاه و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده پیمانکار می باشد.
 10. پيمانکار متعهد مي گردد مفاد قرارداد را خود رأساً انجام داده و واگذاري تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد به اشخاص حقيقي و يا حقوقي از سوي وي ممنوع مي باشد.
 11. . پيمانکارموظف است درصورت بروز مشکل براي نیروگاه درخارج ازوقت اداري وايام تعطيل نسبت به اعزام نيروي فني جهت رفع مشکل در اسرع وقت اقدام نمايد.
 12. دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم ترجیحا در رشته های برق و سایر رشته های فنی و مهندسی
 13. داشتن حداقل سن 20 سال برای آقایان و داشتن حداقل سن 20 سال برای خانم ها
 14. نداشتن سابقه محکومیت کیفری
 15. داشتن تابعیت ایران
 16. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 17. داشتن سلامت جسمانی-روانی و توانایی انجام کار
 18. انجام خدمت دوره سربازی و یا معافیت قانونی برای آقایان